Το εμβληματιꏦ÷ ξενοδοχ另ôο του Iσθμù αλ돦ñζει!

Το ξενοδοχ另ôο Isthmus Prime Hotel, ξεꏦôνησε μια ριζιꏦó σταδιαꏦó ανακᏦôνιση.....

Το εμβληματιꏦ÷ Isthmus Prime Hotel που ¦òχει φιλοξε폦óσει θρυλιꏦòς προσωπιꏦ÷τητες και αποτελ另ô ¦÷λα αυτ¦ñ τα χρ¦÷νια σημ另ôο αναφορ¦ñς στον Ισθ쏦÷ της Κορ¦ôνθου βρ¦ôσκεται υπ¦÷ ανακᏦôνιση για το πρ¦÷γραμμα ριζιꏦóς ανα쏦÷ρφωσης - ανακᏦôνισης.

Τα δω쏦ñτια, οι συνεδριακô χ¦üροι, το lobby και οι εγκαταστ¦ñσεις αναψυχ¦óς του ξενοδοχ另ôου θα ανακατασκευαστùν π돦óρως, με στ¦÷χο να δημιουργηθ另ô ¦òνα ξενοδοχ另ôο πολλαπ돦üν εμπειρ鏦üν, που θα αποτε돦òσει σημ另ôο αναφορ¦ñς ¦÷χι 쏦÷νο για την Ελ돦ñδα αλ돦ñ και για την ευρ¦ùτερη περιοχ¦ó των Βαλκα폦ôων και της ΝΑ Ευρ¦üπης.

Το Isthmus Prime Hotel δεν θα αλ돦ñξει το χαρακτ¦óρα του, ωστ¦÷σο οι βελτ鏦üσεις θα 䏦üσουν μια φρ¦òσκια πνó και ζω¦ó στο ξενοδοχ另ôο. Εξωτεριꏦñ, θα ㏦ôνουν εργασ¦ôες εξυ㏦ôανσης του κτιρ¦ôου και ¦÷χι παρεμ⏦ñσεις στην αρχιτεκτονιꏦó του, ε폦ü απ¦÷ την 另ôσοδο του κτιρ¦ôου θα αφαιρεθùν ꏦñποιες μεταγε폦òστερες παρεμ⏦ñσεις. Ωστ¦÷σο, στο εσωτεριꏦ÷, οι αλλα㏦òς θα 另ôναι θεαματιꏦòς.

Με ομαδιꏦó δουλε鏦ñ και π¦ôστη στο κοι폦÷ μας ¦÷ραμα, δουλ另ùουμε για να αναδ另ôξουμε ¦÷λα ¦÷σα πρεσβ另ùει το Isthmus Prime Hotel για την ελληνιꏦó φιλοξε폦ôα»

Θα χρειαστ另ô χρ¦÷νος για ολα αυτ¦ñ. Σε ολο αυτ¦÷ το δ鏦ñστημα ď¦òν θα δεχ¦÷μαστε Κρατ¦óσεις.

Χαιρετ¦ôζουμε την υποστ¦óριó σας και την προτ¦ôμηση σας και τ¦òλος, σας ευχαριστùμε για την κατα폦÷ησ¦ó σας!

The iconic Hotel of Isthmus is changing!

The Isthmus Prime Hotel has begun a radical gradual renovation ...

The iconic Isthmus Prime Hotel, which has been hosting legendary personalities and has been a reference point for many years in the Corinth Canal, is undergoing renovation for the radical reform and renovation program.

The hotel rooms, conference rooms, lobby and leisure facilities will be fully rebuilt to create a multi-experience hotel that will be a reference point not only for Greece but also for the wider Balkans and Southeastern Europe .

The Isthmus Prime Hotel will not change its character, however the improvements will give a fresh breath and life to the hotel. Externally, the building will be redeveloped rather than intervening in its architecture, and some later interventions will be removed from the entrance of the building. However, inside, the changes will be spectacular.

With teamwork and faith in our common vision, we are working to showcase everything that Isthmus Prime Hotel has for Greek hospitality.
It will take time for all of this. During this time we will not accept Reservations. We welcome your support and your preference and finally, thank you for your understanding!


Prime Isthmus Hotel
Corinth Canal 20100,
Lat: 37.926248 Long: 22.991574

+30 27410 23454-5
info@isthmus.gr

FullScreen